Reklama
Opinie, stanowiska i interwencje

alt

alt

 

alt

 

alt

alt

 

STANOWISKO LIGI OCHRONY PRZYRODY W SPRAWIE ZAPOWIEDZI PRYWATYZACJI KOLEJKI LINOWEJ NA KASPROWY WIERCH

Delegaci na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Ochrony Przyrody z niepokojem przyjmują zapowiedzi prywatyzacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Takie posunięcie spowoduje dezintegrację obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego, przez wydzielenie gruntów obcej własności wewnątrz gruntów Skarbu Państwa, oraz zagrozi realizacji podstawowej funkcji Parku, jaką jest ochrona przyrody.

Prywatyzacja kolejki linowej na Kasprowy Wierch byłaby zaprzeczeniem idei dobra narodowego, którego symbolem miał być Tatrzański Park Narodowy. Akceptacja tego przedsięwzięcia przez nasz rząd byłaby skandalem, świadczącym o braku zrozumienia dla potrzeby ochrony najcenniejszych fragmentów naszej rodzimej przyrody, przedkładając je nad doraźne korzyści materialne.

Apelujemy o zaprzestanie działań zmierzających do prywatyzacji kolejki linowej na Kasprowy Wierch i przestrzeganie wcześniejszych zobowiązań, w tym także obowiązującego prawa, tj. ustawy z 2001 roku o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 

STANOWISKO LIGI OCHRONY PRZYRODY
W SPRAWIE POWODZI, JAKA WYSTĄPIŁA W POLSCE W 2010 ROKU

Po  trzynastu  latach  od  wielkiej  powodzi  w  1997 r  zwanej  potocznie powodzią ”TYSIĄCLECIA”,  rok  bieżący   przyniósł  nam  kolejną wielką  powódź, jeszcze  bardziej rozległą  i  zróżnicowaną  pod  względem  przestrzennym  i zakresem zniszczeń  zabudowań  mieszkalnych  i  gospodarczych mieszkańców  wsi i miasteczek  a  także  większych miast.    Zburzyła ona spokój duchowy mieszkańców i dzieło wielu pokoleń Polaków ale także  wstrząsnęła  sumieniami  wielu  środowisk społeczno-zawodowych  szerokich  rzesz naszego społeczeństwa.  Miejmy  nadzieję, że  ten  wstrząs  nie  będzie  krótkotrwały, lecz zmusi władze  państwowe  i  samorządowe oraz  środowiska  naukowe i  społeczno-zawodowe  do  wypracowania  w  drodze  negocjacji  możliwie  najlepszych rozwiązań  oraz podjęcia szybkiej   realizacji przedsięwzięć, które w zasadniczy  sposób  ograniczą  skalę  zagrożenia    powodziowego w przyszłości. Więcej…

 

LIST OTWARTY LIGI OCHRONY PRZYRODY
W SPRAWIE WŁĄCZENIA LASÓW PAŃSTWOWYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

 

Szanowny Panie Ministrze

Po przyjęciu przez Radę Ministrów w dniu 3 sierpnia 2010 r. „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013”, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGLLP) niespodziewanie zostało zakwalifikowane do sektora finansów publicznych, już miesiąc później PGLLP zostało ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 (w załączniku nr 6, Cz. 41, Dział 020, Rozdział 02095). Ta pospieszna decyzja, wprowadzana wbrew zapisom ustawy o lasach i ustawy o finansach publicznych oraz bez konsultacji z przyrodnikami i leśnikami, wskazuje na wielką determinację Rządu w przejęciu pełnej kontroli nad dochodami i wydatkami Lasów Państwowych. Byłoby to uzasadnione, gdyby nie sprawdził się dotychczasowy system finansowy Lasów Państwowych wprowadzony przez ustawę o lasach, lub gdyby były istotne wątpliwości dotyczące finansowania przez zarządzających lasami – z uzyskiwanych nadwyżek przychodów nad kosztami - przedsięwzięć nieodpowiednich z punktu widzenia Państwa. Tak jednak nie jest. Więcej…