Reklama
Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie

alt

Ogólnopolska Olimpiada, pod hasłem "ZASOBY WODNE POLSKI - znaczenie - wykorzystanie - zagrożenia - inwestycje - ochrona”

Olimpiada organizowana jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach ogólnopolskiej Kampanii informacyjno – edukacyjnej „ELKA KROPELKA w Akademii Zrównoważonego Rozwoju” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Olimpiada składa się z dwóch etapów - eliminacji i etapu finałowego. Nadzór merytoryczny nad jej realizacją  sprawuje Komitet (Jury Olimpiady) z siedzibą w biurze Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie, ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin

 

Celem Olimpiady jest:

· zapoznanie młodzieży z tematyką ochrony wód i gospodarki wodnej,

· zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędzania wody i ochrony zbiorników wodnych,

· kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,

· inspiracja młodego pokolenia do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony
i poprawy stanu środowiska,

· przygotowanie uczestników do zagadnień, z którymi będą mieli kontakt w trakcie przyszłej pracy zawodowej lub kariery naukowej.

 

Uczestnikiem  Olimpiady może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uczący się w Polsce, który:

· przejawia zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, głównie związaną z ochroną wód oraz zrównoważonym rozwojem,

· samodzielnie wykona pracę eliminacyjną w formie  fotoreportażu lub reportażu z miejsca, gdzie oczyszczana jest woda, następuje jej uzdatnianie bądź ma tam miejsce inne działanie związane
z gospodarką wodną (materiał powinien zawierać, w miarę możliwości, poszczególne etapy prezentowanych procesów),

· wraz z pracą prześle właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy do Olimpiady.

 

Szczegółowy regulamin olimpiady oraz informacje na temat Kampanii dostępne są na stronie internetowej www.elkakropelka.lop.szczecin.pl oraz pod nr telefonu 91 422 46 91.

 

Kampania informacyjno–edukacyjna „ELKA KROPELKA w Akademii Zrównoważonego Rozwoju” to już czwarty ogólnopolski projekt, współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej, realizowany przez szczeciński okręg LigiOchrony Przyrody.

Patronat nad realizacją Kampanii objął sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Kampania jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej z jednoczesnym uwzględnieniem środowisk akademickich oraz nauczycieli i edukatorów. Jej celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony wód oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi przez wypracowanie właściwych postaw i nawyków proekologicznych dzieci i młodzieży, za sprawą atrakcyjnych metod formalnej i nieformalnej edukacji.

W aktywnej edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i nauczycieli zostaną przeprowadzone następujące działania:

Wykonanie pomocy dydaktycznej - pakietu edukacyjnego, który będzie zawierał:

· tablice edukacyjne „Rzeka pełna życia”, „Zagrożenia i zanieczyszczenia zbiorników wodnych”, „Procesy środowisk wodnych”, „Oczyszczalnie ścieków”,

· broszurę edukacyjną dla młodzieży i nauczycieli „Woda źródłem życia”,

· broszurę edukacyjną dla dzieci „Dobre rady Elki Kropelki”,

· malowankę edukacyjną dla naj-młodszych,

· wyklejankę edukacyjną z zadaniami dla najmłodszych,

· skrypt dla nauczycieli,

· interaktywny pakiet na DVD zawierający: encyklopedię „ABC Elki Kropelki”, dwie prezentacje sferyczne „Oczyszczalnia ścieków” i „Stacja uzdatniania wody” oraz edukacyjną grę komputerową „Przygody Elki Kropelki”.

alt