Reklama

alt

Fidest

Michał Kulesza

Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie

Opiekun: Ewa Nowak-Kowalska

 

Jeśli szukacie niezwykłych miejsc zapraszamy do Wyszkowa. W pobliżu miasta, pomiędzy wsiami Skuszew, Tumanek, Kamieńczyk, rozciąga się urokliwe, wręcz niesamowite uroczysko Fidest. Ekolodzy działający w naszym mieście, m.in. pan Wiesław Czapski, od lat walczą o utworzenie w tym miejscu rezerwatu przyrody. Byłem tam i chciałbym, aby tak się stało, bo natura stworzyła tam kompleks, który zasługuje na to, aby człowiek nie ingerował i zostawił go tak, jak chce przyroda.

altOmawiany teren pod względem geologicznym leży w niecce warszawskiej, którą tworzą osady kredowe. Nie mają one większego wpływu na tworzenie gleb oraz kształtowanie ich żyzności. Wiąże się to z przykryciem tego materiału warstwą utworów młodszych, o miąższości kilku lub kilkunastu metrów. Są to utwory akumulacji lodowcowej, takiej jak gliny, piaski, żwiry, pochodzące ze zlodowacenia środkowopolskiego, poprzedzielane osadami interglacjalnymi, wykształconymi w postaci piasków, iłów i utworów pyłowych.

Projektowany rezerwat jest położony w dolinie Bugu około 2,5 – 3 km na południowy wschód od rzeki i obejmuje kompleks olsów w obniżeniu terenu. Teren jest płaski i zabagniony, odwadniany niezbyt gęstą siecią rowów melioracyjnych. Wody z tego terenu są odprowadzane do Bugu rowami melioracyjnymi. Główny rów jest dobrze utrzymany, co sprzyja szybkiemu odprowadzaniu wód roztopowych.

Bagna Fidest leżą na terenie Nadleśnictwa Drewnica. Występuje tu 5 typów siedliskowych lasu: ols jesionowy oraz ols (75,7% pow. Leśnej). Poza tym bór mieszany świeży, las mieszany wilgotny i las mieszany świeży.

         Największą powierzchnię zajmują drzewostany olszowe i mieszane z domieszką sosny, brzozy, świerka i jesionu.

         Na terenie projektowanego rezerwatu Fidest stwierdzono występowanie dwóch gatunków objętych całkowitą ochroną:

·        Widłak jałowcowaty

·        Podkolan biały

Z gatunków objętych ochroną częściową występują:

·        Porzeczka czarna

·        Kalina koralowa

·        Kruszyna pospolita

·        Konwalia majowa

·        Kopytnik pospolity

Do grupy roślin lokalnie rzadkich lub zagrożonych należą:

·        Czermień błotna

·        Narecznica szerokolistna

·        Narecznica grzebieniasta

·        Wełnianka wąskolistna

·        Ożanka czosnkowa

·        Kozłek całolistny

alt gniazdo bociana czarnego

Projektowany rezerwat wykazuje wysokie walory faunistyczne. Gniazdują tu rzadkie gatunki ptaków takie jak: żuraw, brodziec samotny, bocian czarny, bekas krzyk, strumieniówka, dziwonia, kilka gatunków dzięciołów i inne. Występują duże ssaki kopytne (łoś, dzik, sarna) oraz niektóre gatunki płazów.

altPan Wiesław Czapski, z którym odbyłem długą rozmowę, jest zaniepokojony degradacją środowiska przyszłego, miejmy nadzieję,  rezerwatu. Wraz z innymi miłośnikami przyrody walczy, aby zostały wprowadzone następujące zakazy:

1.     Pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych.

2.     Polowania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i lęgowisk.

3.     Wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód gleby i powietrza.

4.     Wydobywania torfu.

5.     Niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania.

6.     Zakłócania ciszy.

7.     Palenia ognisk.

8.     Odwadniania.

9.     Umieszczania na terenie bagien tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z przyrodą.

10.Stosowania środków chemicznych.

11.Wznoszenia budowli i innych urządzeń technicznych.

12.Ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych oraz straży ochrony przyrody.

alt

Kompleks olsów położonych w uroczysku Fidest, na skraju doliny Bugu, jest jednym z większych i dobrze zachowanych lasów bagiennych w woj. mazowieckim. Szereg zespołów leśnych jest ostoją dla lubiących takie tereny roślin i zwierząt. Takie biocenozy należą już do rzadkości, tak więc należy robić wszystko, co w naszej mocy, aby ocalić je od zapomnienia.