Reklama
Konkurs "Mój Las" w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin XXVII edycji konkursu "Mój Las"

wersja do wydruku TUTAJ

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu młodzieży szkolnej pod hasłem „MÓJ LAS” XXVII edycja 2013/2014  organizowanego przez: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody

 

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

 

1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących w danej edycji konkursu

    następuje w  dniu 5 czerwca 2013 roku.

2.Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej

oraz SITLiD.

3. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:

        I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem

          pkt.4/.

       II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD.

4. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP.

    W przypadku braku Okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział

    w konkursie, pracę należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale

    SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada  2013 roku.

5. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym  składające się z członków LOP i SITLiD    

    powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują  one oceny nadesłanych prac i

    wyboru  2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej,  które zostaną

    zakwalifikowane do II  etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

         5.1. W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgowego LOP, Sąd Konkursowy

                 tworzy właściwy Oddział SITLiD.

         5.2.  Zmian w składzie Sądu Konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgowy

                 LOP lub Oddział SITLiD.

6. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe

    kierują się następującymi kryteriami:

        - wartością merytoryczną pracy,

        - formą opracowania pracy;

        - samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,

        - ogólną estetyką pracy,

        - pomysłowością szaty graficznej.

7. Prace  wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę

    możliwości nagrodami rzeczowymi. 

8. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd

    Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD  w terminie do

    31 stycznia 2014 roku  wraz z protokółem Sądu Konkursowego.

9. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów  w terminie do 15 marca 2014 roku.

    W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursu, wymagana jest akceptacja

    Prezydium ZG SITLiD.

10 Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac w poszczególnych kategoriach i wyłania

laureatów I , II  i III nagrody.

11. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia,

      ma również prawo przyznawania wyróżnień.

12. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe

      w ramach posiadanych środków.

13. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

14. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna2014 roku

15. Lista sponsorów ogłaszana jest  po zakończeniu  edycji konkursu.

 

2.Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych   

 

  1. W I kategorii wiekowej wymagane są jedynie opisy pod przedstawionymi

          ilustracjami lub zdjęciami.

     2.W  II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron

          maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

     3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

     4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy

         związane z szatą graficzną.

     5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: nazwiskiem i imieniem autora ; dokładnym

         adresem szkoły / kod, miejscowość, ulica/;

         podaniem klasy i wieku autora; numerem telefonu, faksu szkoły. Prosimy również

         o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna pracy.        

     6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulami -

         nie i spełniać wszystkie jego warunki.

     7. Prace zgłaszane na konkurs powinny być pracami indywidualnymi.

        W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest  

         przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy

        konkursowe na szczeblu regionalnym.

     8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych

         autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego

         warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

 

3. Tematyka Konkursu  

   Tematy konkursu ustalone w XXVII edycji 2013/2014 dla każdej kategorii  

    wiekowej:

    - kategoria I –   Wyjaśnij jak zmienia się las w porach roku.

    - kategoria II-    Moje obserwacje przyrody poczynione w czasie wycieczki do lasu.

    - kategoria III – Wyjaśnij pojęcie „ Lasy wielofunkcyjne”.

    - kategoria IV – Przedstaw swoją wizję lasu, który chętnie byś odwiedzał.

    Tematy XXVII edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie

    propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu                                                        

 4.Uczestnictwo w Konkursie

 

         W Konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponad podstawo-

    wych ogólnokształcących i zawodowych.

 

    Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

 

    Kategoria I     - młodzież szkół podstawowych klas I - III        

    Kategoria II   - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI      

    Kategoria III  - młodzież gimnazjów                                       

    Kategoria IV  - młodzież liceów ogólnokształcących oraz pogimnazjalnych szkół zawodowych   

 

5. Postanowienia końcowe

 

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniejedycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej, kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.

 

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, 

zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną

przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane

przez  Prezydia ZG Ligi Ochrony Przyrody i  ZG SITLiD.