Reklama
85 lat Ligi Ochrony Przyrody

alt

Wdniu 9 stycznia 2013 roku mija 85 lat od utworzenia Ligi Ochrony Przyrody, organizacji społecznej założonej z inicjatywy Władysława Szafera, wybitnego polskiego uczonego, profesora botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Pierwszy zjazd LOP odbył się 9 stycznia 1928 roku w Warszawie. Na zjeździe wybrano Zarząd Główny, w którego skład zostali wybrani: prof. Józef Morozewicz (mineralog i petrograf) – przewodniczący, prof. Bolesław Hryniewiecki (botanik) – zastępca przewodniczącego, dr Stanisław Małkowski (geolog) – sekretarz, Aleksander Janowski (pedagog, pionier krajoznawstwa) – skarbnik.

Liga Ochrony Przyrody według pierwotnej koncepcji prof. Władysława Szafera miała być związkiem lub zrzeszeniem towarzystw zajmujących się ochroną przyrody lub pragnących wspierać jej działalność. Towarzystwa miały wpłacać składkę od swoich członków na rzecz funduszu Ligi, który umożliwiłby wykupywanie terenów z przeznaczeniem na utworzenie tam rezerwatów przyrody. Statut Ligi Ochrony Przyrody przedstawiony i przyjęty na zjeździe organizacyjnym LOP 9 stycznia 1928 roku został następnie zatwierdzony przez Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 29 marca1928 roku.

Cele Ligi Ochrony Przyrody w pierwszym statucie określono następująco:

„Liga Ochrony Przyrody ma za zadanie zabiegać o zachowanie obli cza ziemi ojczystej w je go pierwotnym lub historycznie wytworzonym stanie, a w szczególności o ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, tudzież o zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu rodzimego”.

Cele te Liga miała osiągać między innymi przez:

budzenie słowem i pismem zainteresowania i miłości dla cech swoistych ziemi ojczystej, poznawanie i badanie pod względem przyrodniczym poszczególnych części tej ziemi, organizowanie stowarzyszeń, podejmujących zadania Ligi tu dzież współpracę w tym kierunku z innymi stowarzyszeniami, które poza tym mają cele specjalne (jak: towarzystwo krajoznawcze, leśne, rolnicze, łowieckie, rybackie, nauczycielskie, turystyczne itp.) oraz przez skupianie działalności tych stowarzyszeń i nadawanie jej właściwego kierunku.

Wymienione cele Ligi i sposoby ich osiągania pozostają nadal aktualne. Zmieniły się jednak warunki, w których obecnie działamy. Mocną stroną Ligi w początkach jej działania było duże zaangażowanie środowisk naukowych, reprezentowanych głównie przez najwybitniejszych przedstawicieli nauk przyrodniczych. Wieloletnia, owocna współpraca Ligi ze szkołami uległa w ostatnich latach osłabieniu, głównie z powodu braku klimatu dla działalności społecznej w wielu z nich. Świadczy o tym znaczny spadek szkolnych kół LOP, których opiekunami by li nauczyciele. Tutaj należy szukać przyczyn niskiej oceny szkoły jako źródła wiedzy o środowisku, co potwierdza ją prze prowadzone badania statystyczne (tylko 7 proc. respondentów wskazuje szkołę jako źródło informacji o środowisku). Jednocześnie, na pytanie kto powinien dbać o kształtowa nie postaw proekologicznych, na pierwszym miejscu wymieniana jest szkoła.

Liga Ochrony Przyrody jest dziś jedną z wielu organizacji zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, stąd poważnie wzrosła konkurencja w ubieganiu się o środki finansowe na realizację statutowych celów. Odbywa się to głównie przez zgłaszanie do konkursu projektów o tematyce określonej z góry przez instytucję finansującą (zwykle jest to NFOŚiGW). Liga Ochrony Przyrody współpracuje z niektórymi organizacjami pozarządowymi w ramach wspólnych przedsięwzięć, wydawaniu opinii i ocen. Ochro na przyrody wymaga dziś wielu sojuszników, dysponujących niezbędną wiedzą merytoryczną i konsekwentnych w przestrzeganiu przyjętych zasad. Dlatego główny kierunek naszej działalności to edukacja i wychowanie młodzieży, przez organizowanie różnego rodzaju zajęć: pogadanek, warsztatów, wycieczek, obozów, konkursów, olimpiad. Ważnym elementem prowadzonej przez nas edukacji jest działalność wydawnicza. Jej stałym punktem jest nasz miesięcznik „Przyroda Polska”, wydawany wraz z dodatkami „Natura i Zdrowie” oraz „Biuletyn EKO -edukacyjny”, przy finansowym wsparciu ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych. Liga w uznaniu zasług w społecznej działalności na rzecz ochrony przyrody i środowiska została odznaczona Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Prezes ZG LOP dr inż. Ryszard Kapuściński

 

Wygraj konkursy

 • Konkurs internetowy pt. „Chrońmy Mokradła”

  Biebrzański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie internetowym związanym z ekspozycją wystawy pt. „Chrońmy Mokradła”, która prezentowana jest obecnie w siedzibie Parku.


  zobacz więcej
 • EKOFILM 2016 / Litewski "Woods" wygrywa Ekofilm

  „Woods” Ignasa Meilunasa najlepszy podczas Ekofilmu

  „Woods” w reżyserii litewskiego twórcy Ignasa Meilunasa otrzymał Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Filmowego w ramach XIV Ogólnopolskiego i X Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”. II miejsce zdobył film „Choice” w reżyserii Macieja Puczyńskiego, a III nagroda przypadła w udziale filmowi „Łowcy miodu. Na ratunek pszczołom” w reżyserii Krystiana Matyska. 


  zobacz więcej
 • Otwarcie Festiwalu Ekofilm

  16 maja 2016r. w Nowogardzie rozpoczął się Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”, który jest przeglądem twórczości filmowej poświęconej problemom ekologii i ochrony środowiska. 


  zobacz więcej